Hirdetés
Hirdetés

Bach-virágterápia és az enneagram

A Bach felosztása szerint megállapított jellemvonások és az enneagram kilenc személyiségtípusa alapján az általa bemutatott virágesszenciák könnyebben kiválaszthatók az aktuális testi-lelki panaszok harmonizálására.

| Ideál - Reforméletmód magazin 2004 ;16(4):6-8   Celsus Kft. | Sütő, Gy.
Az ennea görög szó, jelentése: „kilenc”, a –gram utótagé „jelölés”, tehát az enneagram „kilencszögű ábra”. Az enneagram szó alatt a kilenc személyiségtípus leírását is értjük: ez körülbelül kétezer évvel ezelőtt keletkezett, és a Közel-Keleten titkos szufitársaságokban tanították.

A szufik filozófiája szerint az ideális ember az, aki: „A világon, de nem azáltal van, mentes a nagyravágyástól, a mohóságtól, az észbeli gőgtől, a szokásoknak való vak engedelmességtől, és szabad a magas pozícióban lévő emberek iránti alázatos gyávaságtól.”

Az enneagram segítségével az ember nagyobb önismeretre tesz szert.

A kilenc személyiségtípust magában foglaló enneagram az embert testi-lelki és szellemi szinten egységként elemzi, mint a Bach-virágok és a homeopátia.

Az enneagram-szimbólum

Az enneagram-szimbólumot fel lehet osztani egy három és egy hat szögből álló alakzatra. A nyilak megmutatják, hogy a tökéletesedés érdekében milyen mozgás figyelhető meg az enneagramon belül. Ha az ember oldott, akkor a nyíl által jelölt én-típusok pozitív tulajdonságai érvényesülnek, tehát a 3-as pozitív jellemvonásai kedvező befolyással vannak a 6-oséira, a 6-oséi a 9-eséire, és a 9-eséi a többin keresztül a 3-aséira. A hatszögben a mozgás a következőképpen történik: 1–7–5–8–2–4–1. Stresszhelyzetben az irány ellenétes előjelű lesz: a 3-as átveszi a negatív tulajdonságokat a 9-estől és így tovább.

Tiszta én-típusok ritkán fordulnak elő, ám mindig van egy uralkodó én-típus. Az egyes karakterek gyakran keverednek a bal és jobb oldali típusok jellemzőivel: például a 9-es átveheti a 8-as vagy az 1-es jellegzetességeit. Ezeket a szomszédos típusokat támogatóknak nevezzük. Ha egy felnőtt általában más magatartási minta szerint viselkedik, mint gyermekkorában, akkor a lehetséges típusok a nyilak és a támogatók révén összekapcsolódnak.

Az 1-es például mind a 7-es, mind a 4-es jellemvonásait magán viseli (a két nyíl iránya szerint), akárcsak a 9-esét és a 2-esét (mivel mindkettő a támogatója). Hasonlóképpen a 2-es valódi jellemvonásai mögött megtalálható az 1-es és a 3-as támogató, valamint a nyíllal jelölt 8-as és 4-es stb. Ilyen módon sokféle változat elképzelhető.

Mozgások az enneagramban: a 4-es példáján keresztül a teljes folyamat nyomon követhető. A 4-es pozitív tulajdonságai: melegszívű, együttérző, kreatív, intuitív, segítőkész; a negatívak: határozatlan, bűntudattal terhelt, levert, merev, befelé forduló, szeszélyes, csak magával foglalkozó. Egy erős 3-as támogató segítségével a 4-es nyíltabb, határozottabb és becsvágyóbb lesz, míg egy erős 5-ös támogatóval még inkább befelé fordulóvá, elmélkedővé, visszahúzódóvá és lehangolttá válik. Amennyiben a 4-es laza, nyugodt és biztonságban érzi magát, kedvezően hat az (a nyíl irányában lévő) 1-es pozitív vonásaira. A 4-es fegyelmezettebb, és szívesebben él a jelenben, kevésbé hagyja, hogy az érzelmei irányítsák, gyakorlatiasabb, és fejlett a problémamegoldó képessége. Ezek a tulajdonságok tudatosan fejleszthetőek. Abban az esetben, ha a 4-es az 1-es negatív jellemzőire mutat, a következmény például az lesz, hogy önmagát hibáztatja, amiért képtelen megfelelni a saját elvárásainak, vagy kritikussá válik, és azon mérgelődik, hogy mások mindent rosszul csinálnak. Stressz esetén a 4-es (a nyíl irányával ellentétesen) a 2-es negatív oldalára fejt ki hatást. Arra vágyik, hogy mindenki szeresse, mert azt gondolja, hogy ezáltal az élete végre értelmet nyer, és megszűnik a magányossága. Saját igényeit megtagadja és elfojtja, esetleg még meg is betegszik, csak hogy embertársai figyelmét magára vonja. Ezek a jellemvonások a tudatos értelmezés segítségével távol tarthatók. Amikor a 4-es a 2-es pozitív oldalára mutat, az egyén kevesebb gondot fordít önmagára, és figyelembe veszi mások szükségleteit.

A kilenc én-típus

Nem várható el, hogy ennél a sokféleségnél csupán egyetlen Bach-virágot lehessen az egyes én-típusokhoz közvetlenül hozzárendelni. Minden személyiségtípushoz társítani kell egy-egy fővirágot, amely megegyezik az enneagram-típusok karakterjegyeivel, továbbá adni kell egy kompozíciót a mindenkori négy virág felhasználásával. Ezt az öt Bach-virágot érdemes rendelni a kezelés kezdetekor. A virágok egyvelegéből egy idő múlva kivehető egy összetevő, ehhez jön aztán a fővirág, a nyíl végén álló én-típus jellemzőjeként. A ráadás által hozzá lehet jutni a megfelelő én-típus pozitív tulajdonságaihoz.

Az egyes én-típusok rövid leírása az alábbiakban olvasható. A fővirág, a támogató Bach-virágkompozíció és a ráadás szintén megtalálható. Végül azt is megtaláljuk, hogy milyen hatás várható az adott Bach-virágtól, illetve meghatározzuk azt a célt, amit el kellene érni.

1. A Maximalista

Jellemzői: realista, lelkiismeretes, elvei és magasrendű ideái vannak, felelősségtudattal rendelkezik, kritikus, örökké elégedetlen, túlzottan rendszerető, türelmetlen, becsületes, alapos, féltékeny, jellemhibák miatti dühét el kell fojtania

Virágai: verbéna/vasfű , dió, vadalma, magyal/krisztustövis, nebáncsvirág

Ráadás: erika/hanga, a 7-es virágai

Cél: derűs oldottság

A maximalista elveivel és ideáival jól érzékelteti a verbéna karakterét. A dió a nyugalomhoz szükséges. A vadalma abban segít, hogy a típus a hibáival együtt elfogadja önmagát. A magyal elűzi a gyűlölet és a féltékenység érzését. A nebáncsvirág az 1-esre fokozottan jellemző türelmetlenség ellen hat.

A hanga az 1-esnél a 7-es derűjének és szertelenségének előidézője, és ezzel voltaképpen egy új életszemléletet vezet be.

2. A Segítő

Jellemzői: szeretetteljes, gondoskodó, alkalmazkodó, észreveszi mások igényeit, birtokló, manipuláló, szeretetre és elismerésére vágyik

Virágai: cikória , imola, iszalag / klematisz, vadalma, vörösfenyő

Ráadás: fűzfa, a 4-es virágai

Cél: alázatosság

Birtokbavétel és manipuláció – ezek a megnyilvánulások illenek a cikória karakteréhez, negatív állapot esetén. Pozitív körülmények között a 2-es gondoskodó és szeretetteljes, aki képes másokkal törődni. Az imola segít a saját ritmus megtalálásában, hogy a típus veleszületett segítőkészsége ne váljon önfeláldozássá. Az iszalag visszavezeti a csak a környezetéért élő segítőt önmagához. A vadalma megkönnyíti az önelfogadást. A vörösfenyő önbizalmat ad, ami a 2-esből hiányzik.

A fűzfa bebizonyítja, hogy az ember irányítani tudja a sorsát, képes kifejezésre juttatni az igényeit, és tud nemet mondani.

3. A Tevékeny

Jellemzői: energikus, derűlátó, öntudatos, célratörő, rendkívül aktív, elbizakodott, fennhéjázó, szívesen áll a középpontban, szeret jó színben feltűnni

Virágai: tölgyfa , párlófű/apró bojtorján, imola, tárnics/encián, békaliliom

Ráadás: forrásvíz, a 6-os virágai

Cél: őszinteség

A tölgyfa-karakter a 3-ashoz hasonlóan – kitűnik rendkívüli aktivitásával, valamint azzal, hogy nem akar gyengének látszani. A hivalkodás és a fennhéjázás kevésbé jellemző a tölgyfa-emberre. A párlófű segít a 3-asnak hiúsága enyhítésében, ami azt jelenti, hogy nem kell többé maszk mögé rejtőzve, kedvező színben feltűnnie, lehetőséget kap gondosságának és titkolt lényegi énjének megmutatására.

Az imola – mint kiegyenlítő – leépíti a túlzott magabiztosságot, és egyszersmind a bizonytalanságtól szenvedő emberek Bach-virága. A ésszerű hatás a Bach-virág alkalmazása során az akaraterő helyreállítása, és nem az egészséges magabiztosság enyhítése. Egyébként a bizonytalanság az ok, nem pedig a fejlemény. Ezt az ellentétet a gyakorlatban még igazolni kell.

Az encián segít a vereségtől való félelmet feltételessé tenni. A békaliliom elszigeteli a 3-ast, és ezzel hozzájárul feszültsége csökkentéséhez és lelki gyarapodásához. Annak, akihez a békaliliom illik, a Bach-virágterápia alkalmazása során rejtett büszkesége kerül felszínre.

A forrásvíz javítja a 3-as érzelmeihez való viszonyulását, és hozzásegíti, hogy több időt töltsön a családjával és a barátaival.

4. A Romantikus

Jellemzői: érzékeny, melegszívű, együttérző, segítőkész, erős igénye van az önkifejezésre, eredeti módon akar hatni, befelé forduló, bizonytalan, makacs, levert, kerüli az alárendeltséget, az élet értelmét kutatja, áldozatnak érzi magát

Virágai: fűzfa , iszalag, magyal/krisztustövis, békaliliom, lonc

Ráadás: verbéna/vasfű, az 1-es virágai

Cél: higgadtság

A fűzfa-karakterek is sorsuk áldozatának érzik magukat. Az iszalag segít az ábrándokat a jelenben tudatosan megélni. A magyal elűzi a keserűséget. A békaliliom azokat támogatja, akik a világtól elhúzódnak. A lonc összeköttetést teremt múlt és jelen között.

A verbénának rá kell vennie a 4-est arra, hogy ideáljai és elvei szerint cselekedjen, és inkább az „itt és most”-ban éljen.

5. A Gondolkodó:

Jellemzői: tudásra szomjas, befelé forduló, kíváncsi, megértő, elemzésre hajlamos, gőgös, fukar, elkülönülő, barátságos, a saját erőire hagyatkozik, biztonságra lel képességeiben és tudásában

Virágai: békaliliom , bükkfa, kékgyökér, iszalag/klematisz, lonc

Ráadás: szőlő, a 8-as virágai

Cél: lemondás

A békaliliom-karaktert az 5-ös nagyszerűen kifejezi. A bükkfa megelégedést és türelmet biztosít, a kékgyökér bizalommal egészíti ki az ítélőképességet. Az iszalag felmenti az 5-öst a világtól való meneküléstől és az intellektuális elkülönüléstől. A lonc azokat erősíti, akik a jelen pillanataiban lehangoltak, és többnyire a múltban élnek.

A szőlő energiát ad az elmélkedő 5-ösnek, és gyakorlati cselekvésre motiválja. Az 5-ös ezáltal eltávolodik a tiszta gondolkodástól, és közvetlenebb lesz.

6. A Becsületes Hitetlenkedő

Jellemzői: felelősségtudattal rendelkező, megbízható, visszahúzódó/félénk/konfliktuskerülő, szeretetreméltó, bizonytalan, támogató, paranoid, menekül a félelem elől, ezért szüksége van tekintélyes személyek megerősítésére

Virágai: forrásvíz , egynyári szikárka, vadgesztenyerügy, rezgő nyár(fa), nebáncsvirág

Ráadás: vadrózsa, a 9-es virágai

Cél: harmónia

A forrásvíz-karakterek azok az emberek, akiknek nagy az önbecsülésük, szigorúak önmagukkal szemben, és elvárják, hogy embertársaik versengjenek a kegyeikért. A 6-osnál „Én vagyok a tekintély”. A szikárka megkönnyíti a döntést, a vadgesztenyerügy képessé teszi a 6-ost arra, hogy a múlt eseményeiből tanuljon, és eltávolodjon a normáktól és a szabályoktól. A rezgő nyárfa oldja a megmagyarázhatatlan félelmeket. A vadrózsa több belső szabadságot és energiát ad az embernek.

7. A Sokoldalú

Jellemzői: életvidám, vállalkozó szellemű, élénk, derűlátó, aktív, ötletes, lelkes, gyors, megbízható, birtokló, lobbanékony, nyugtalan, a kellemetlen érzéseket távol tartja magától

Virágai: erika/hanga , lonc, iszalag, kékgyökér, párlófű/apró bojtorján

Ráadás: békaliliom, az 5-ös virágai

Cél: (lelki) tisztaság

A hanga extrovertált cselekvései megtalálhatók a 7-esben. A lonc rábírja, hogy a kellemes élményeket integrálja, és sugallatként a jelenben felhasználja. Az iszalag kapcsolatot teremt a valósággal. A lonc és az iszalag abból a csoportból való, amelyik nem érdeklődik eléggé a pillanatnyi helyzet iránt: előbbi inkább a múlt felé fordul, míg utóbbi a jövőt fürkészi. A 7-est lényegében a spontaneitása formálja. A kékgyökér bizalmat ad a saját képességekhez. A párlófű hozzásegít a lelki kiegyensúlyozottsághoz.

A békaliliom által lesz a 7-es nyugodtabb, szívélyesebb, tárgyilagosabb és komolyabb.

8. A Vezér

Jellemzői: őszinte, önálló, magabiztos, energikus, oltalmazó, van önbizalma, parancsoló, merész, egocentrikus, agresszív, irtózik a nehézségektől és az alárendeltségtől, erősnek mutatja magát, és nyíltan kifejezésre juttatja haragját

Virágai: szőlő , bükk(fa), nebáncsvirág, verbéna/vasfű, betlehemi csillag

Ráadás: cikória, a 2-es virágai

Cél: meg kell kérdezni!!!

Elszántság, becsvágy és öntudat jellemzi a bor-karaktert, ahogyan a 8-ast is. A bükkfa a kíméletlenség ellen hatásos. A nebáncsvirág megzabolázza a türelmetlenséget; a 8-asnak várnia kell, mielőtt cselekszik. A verbéna lehetőséget biztosít testnek és szellemnek a feszültség enyhüléséhez. A betlehemi csillag a korábbi álmok feldolgozásához szükséges, az agresszió is erre utal.

A cikória arra ösztönzi a 8-ast, hogy megnyíljon mások iránt, és érdeklődjön állapotuk iránt.

9. A Békeszerető

Jellemzői: jóindulatú, segítőkész, barátságos, türelmes, konfliktuskerülő, konzervatív, ellentmondást nem tűrő, lemondó, kedvetlen, passzív, nem érez dühöt

Virágai: vadrózsa , vadalma, rezgő nyár(fa), imola, lonc

Ráadás: tölgy(fa), a 3-as virágai

Cél: szorgalom

A panasz nélküli lemondás a vadrózsára jellemző, és a 9-esnél is megvan. A vadalma segít mindazt elfogadni, ami a 9-es számára kellemetlen. A rezgő nyárfa hat a megmagyarázhatatlan félelmek ellen, amelyek abban mutatkoznak meg, hogy a 9-es a konfliktusokat el akarja kerülni. Az imolának erősítenie kell a 9-est, hogy ne csak mások boldogulását tartsa szem előtt. A lonc fellazítja a belső nosztalgiát.

A tölgyfára azért van szüksége a 9-esnek, hogy energikusabb, rátermettebb, produktívabb és magabiztosabb legyen.

A kombinált kezelés jobb!

A harminckilenc Bach-virág közül kilencet rendeltünk a megfelelő én-típusokhoz, és tizenhat szerepel támogató virágkompozícióként. A maradék tizennégy ebben a rendszerben különleges helyzetekben, illetve szükség esetén kerül alkalmazásra.

Az enneagram azáltal segíti a gyógyulást, hogy önismeretre tanít. A Bach-virágok gyógyító ereje a harmonizáló rezgésekben rejlik. A két terápiás forma kombinációja bizonyosan eredményes, hasonlóan a homeopátiás gyógyszerhez rendelhető szerekhez.

Elsősorban a „ráadás”, vagyis a nyíl irányában álló típushoz tartozó Bach-virág lehet érdekes kiegészítője a kezelésnek, segítségével könnyebb leküzdeni a belső gátakat. A Bach-terápiának nem az a lényege, hogy az ember lerázza magáról a hibáit, hanem az, hogy megértse, elfogadja azokat, és azáltal szabaduljon meg tőlük, hogy erényeit fejleszti.

S. Gy.

|
2004-04-22 20:21:38
Hirdetés
Hirdetés

Web Design & Development Prowebshop